วารสารในเครือข่าย

 1. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 2. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
 3. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
 4. วารสารธรรมทัศน์
 5. Journal of International Buddhist Studies
 6. วารสารสถาบันพิมลธรรม
 7. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
 8. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
 9. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
 10. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาเขตนครสวรรค์
 11. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
 12. วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์

ตรวจสอบสถานะบทความ

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2556)

ผู้เขียน สุทธิพร สายทอง
ชื่อเรื่อง ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร น้อยทองเล็ก
ชื่อเรื่อง บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2556)

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการความอิจฉา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐาน หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร น้อยทองเล็ก
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2557)

ผู้เขียน อิมธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ชื่อเรื่อง การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปลัดอุทัย รตนปัญโญ
ชื่อเรื่อง พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน บุษกร วัฒนบุตร
ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อัฐทภร พลปัทพี
ชื่อเรื่อง การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
ชื่อเรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยในปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2557)

ผู้เขียน ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยา: สุข สว่าง และสง่างาม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นิพนธ์ อินทรวิสิฎ
ชื่อเรื่อง ปรัชญาสำคัญไฉน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
ชื่อเรื่อง การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน โสภณ จาเลิศ
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในระบบราชการ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน Phramaha Anan Upasod
ชื่อเรื่อง Administration Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2558)

ผู้เขียน การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ฐาปกรณ์ เครือระยา
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง
ประเภท บทความจิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พลตรีภุชงค์ ฝูงชมเชย
ชื่อเรื่อง ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ความสุข หลังแห่งคุณค่า
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
ชื่อเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปางกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

 

ผู้เขียน จีรศักดิ์ ปันลำ
ชื่อเรื่อง
เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้
ประเภท
บทความวิชาการ
สถานะ
ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิดาภา สายทอง
ชื่อเรื่อง แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน บุษกร วัฒนบุตร
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2558)

ผู้เขียน ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
ชื่อเรื่อง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปรารถนา หาญเมธี
ชื่อเรื่อง สิ่งที่ต้องเข้าใจ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิดาภา ชะลอวงษ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน รตา อนุตตรังกูร
ชื่อเรื่อง ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ผู้เขียน การรับรู้ของประชาชนในจัหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
ชื่อเรื่อง ชนิกานต์ ผลเจริญ, มูนีเราะฮ์ ยีดำ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา: สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วรรณธิดา ยลวิลาศ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต(ฟางทสวัสดิ์)
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาขุนทอง อคฺควโร(สนนำพา)
ชื่อเรื่อง การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ชื่อเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน โสภณ จาเลิศ
ชื่อเรื่อง พระอริยบุคคล
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สวันต์ ปวนปันวงศ์
ชื่อเรื่อง การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ผู้เขียน เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ชื่อเรื่อง พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกษรศิริ อรุณชัยพร
ชื่อเรื่อง ทุนทางสังคม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข
ชื่อเรื่อง แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อัครเจตน์ ชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นิกร ยาอินตา
ชื่อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณัฐพงศ์ รักงาม
ชื่อเรื่อง แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร
ชื่อเรื่อง วสิษฐ์พล กูลพรม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนาพร แสนสมบัติ
ชื่อเรื่อง  การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ชื่อเรื่อง การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์
ชื่อเรื่อง ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
ประเภท 
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นภัสวรรณ พุทธา
ชื่อเรื่อง การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สมญัติ คำปาละ
ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เจริญ นุชนิยม
ชื่อเรื่อง การพนันกับกีฬามวยไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
ชื่อเรื่อง พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย: จุดแข็งและจุดอ่อน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภิรนา พุทธรัตน์
ชื่อเรื่อง สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อนุกูล ศิริพันธุ์
ชื่อเรื่อง ไทลื้อ : มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิทพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิทพ์

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ชื่อเรื่อง การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ชื่อเรื่อง ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปิติพงษ์ จันทร์เพ็ญสุข
ชื่อเรื่อง ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
ชื่อเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
ชื่อเรื่อง พุทธทายาทกับสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชาภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่โดยใช้กรณีศึกษาหลักสูตร กดต.
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ผู้เขียน ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ และ ปรุตม์ บุญศรีตัน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วิญญูชน เฮ่าตระกูล
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเชื่อเรื่องเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ: กรณีศึกษาประชากรตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีธรรมราช
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วสิษฐ์พล กูลพรม และ ราณี วงศ์คงเดช
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน
ประเภท งานวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา
ชื่อเรื่อง ตำรวจพระ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทจักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล
ชื่อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อานุรักษ์ สาแก้ว
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล
ชื่อเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรมภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง พุทธศิลป์กับการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น ด้านพระนักสวดเบิกและพระนักเทศน์มหาชาติของจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน กนกรัชต์ เก่าศิริ และคณะ
ชื่อเรื่อง คุณค่าทางสังคมผ่านจิตกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร สิริสุคันธา
ชื่อเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ถนอมศักดิ์ หลีทำ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สิทธิพร เกษจ้อย และพระวรชัด ทะสา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภรณี ใจวงศ์ และ ธนกร สิริสุคันธา
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภาสิณี สกุลคู และพลสิทธิ์ สิทธิชมพู
ชื่อเรื่อง การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ชื่อเรื่อง มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหานิกร ฐานุตฺตโร และอนุวัต กระสังข์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทีนบการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล
ชื่อเรื่อง กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน จิรายุทธ์ สีม่วง
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐ: บทวิพากษ์โครการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

ผู้เขียน พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร และ ดิลก บุญอิ่ม
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมชุมชนบำบัดแก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติดโดยใช้หลักฆราวาสธรรมเป็นกรอบการทำงาน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน รณงค์ ปัดแก้ว
ชื่อเรื่อง หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในยุค 4.0
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน อณิษฐา  หาญภักดีนิยม และ จิตสุภา  แกมทับทิม
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ภควัต  ศรียารัตน์ และ ธีรวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง จิตสำนึกในหน้าที่ของความเป็นครู
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน และคณะ
ชื่อเรื่อง วัด: บทบาทการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชนท่ามกลางสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์
ชื่อเรื่อง กลวิธีการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ และคณะ
ชื่อเรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสำเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พันตำรวจโทหญิงยุพาวัลย์  อินต๊ะขัน
ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ณัฐชยา บำรุงเวช
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน นทัต อัศราภรณ์ และ จักรกฤณ วังทัน
ชื่อเรื่อง แนวทางพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม  (เคนรำ)
ชื่อเรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักร
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระครูสังฆ์รักษ์บุญเสริม  กิตฺติวณฺโณ, ดร.
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พิจักษณ์ ภู่ตระกูล
ชื่อเรื่อง รายจ่ายสาธารณะในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจาณรา

ผู้เขียน ธีระพงษ์  จาตุมา
ชื่อเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องป่าหิมพานต์ที่มีอิทธิพลต่องานพุทธศิลป์ล้านนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจาณรา

ผู้เขียน ภัทรชัย อุทาพันธ์ และ ประชัน ชะชิกุล
ชื่อเรื่อง พญานาคในเมืองเชียงตุง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน วรเทพ เวียงแก
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สมพร  อินทรพาเพียร
ชื่อเรื่อง การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน มงคล  มานพกวี และ พระมหาฐิติพงษ์   วรทสฺสี
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระครูสุนทรเขมาภินันท์
ชื่อเรื่อง ปัญหาการคบมิตรของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยพุทธบูรณาการเข้ากับหลักธรรมในคัมภีร์มังคลัตทีปนี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สิทธิพร เกษจ้อย
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระปลัดกันทวี  ฐานุตฺตโร
ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยาที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล  และคณะ
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตร
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระสิริพงศ์  ปภสฺสโร
ชื่อเรื่อง บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษาศีลธรรมในโรงเรียน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ยุวเรศ  หลุดพา
ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สุเทพ คำเมฆ
ชื่อเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สมปอง สุวรรณภูมา
ชื่อเรื่อง ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน จุตินันท์ ขวัญเนต และ อัศวิน แก้วพิทักษ์
ชื่อเรื่อง มาตรการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตชุมชนประมงจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก : กรณีศึกษา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีและอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พันตำรวจโทอาทิตย์   แก้วอุ่นเรือน
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย  ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียนชื่อเรื่องประเภทสถานะ
พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญแนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทยบทความวิจัยอยู่ระหว่างพิจารณา

ติดต่อ

สำนักงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ ๖๖๒ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐
โทร/โทรสาร : ๐-๕๔๒๐-๙๔๕๔, ๐๖-๒๑๗๔-๓๙๘๗
อีเมล : journal_mcu_lp@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.mculampang.com

วารสาร

คลิ๊ก .. ปกวารสารเพื่อดาวน์โหลดวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Click .. Cover photo to download MCULampang journal

ดาวน์โหลดบทความในวารสาร ย้อนหลัง

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕

 


cover_0201_jan56
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา
สุทธิพร สายทอง
ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า
ชนิกานต์ ผลเจริญ
สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย
พระครูสังวรสุตกิจ
บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ
ธนกร น้อยทองเล็ก
ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
cover_0202_july56

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
เกศรา สว่างวงศ์
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การบริหารจัดการความอิจฉา
พระครูสังวรสุตกิจ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ธนกร น้อยทองเล็ก
cover_0301_jan57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2557)

การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ
จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง
เกศรา สว่างวงศ์
แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุษกร วัฒนบุตร
การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี
อัฐทภร พลปัทพี
จริยธรรม ของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยปัจจุบัน
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
cover_0302_july57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557)

จิตวิทยา : สุข สงบ สว่าง และสง่างาม
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
ปรัชญานั้นสำคัญไฉน
นิพนธ์ อินทรวิสิฏ
การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
พระครูสังวรสุตกิจ
ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
พุทธธรรมในระบบราชการ
โสภณ จาเลิศ
Administrative Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics
PhramahaAnan Upasod
cover_0401_jan58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558

การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง
ฐาปกรณ์ เครือระยา
ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน
ภุชงค์ ฝูงชมเชย
ความสุข หลังแห่งคุณค่า
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
บทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปาง กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้
จีรศักดิ์ ปันลำ
แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21
ชนิดาภา สายทอง
พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์
บุษกร วัฒนบุตร
cover_0402_july58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558)

ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน
ชนิกานต์ ผลเจริญ
หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา
อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา
พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
สิ่งที่ต้องเข้าใจ
ปรารถนา หาญเมธี
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย
ชนิดาภา ชะลอวงษ์
บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
รตา อนุตตรังกูร
cover_0501_jan59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559)

การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน))
ชนิกานต์ ผลเจริญ และมูนีเราะฮ์ ยีดำ
เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา : สันนิบาติสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชลิดา แย้มศรีสุข
การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลี่ย ของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ
วรรณธิดา ยลวิลาศ
กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4
พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต (ฟางทสวัสดิ์)
การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
พระมหาขุนทอง อคฺควโร (สนนำพา)
การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย
พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
อริยบุคคล
โสภณ จาเลิศ
การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วสันต์ ปวนปันวงศ์
cover_0502_july59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559)

พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ทุนทางสังคม
เกษรศิริ อรุณชัยพร
แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น
ชลิดา แย้มศรีสุข
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด
อัครเจตน์ ชัยภูมิ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
นิกร ยาอินตา
แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ณัฐพงศ์ รักงาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร
วสิษฐ์พล กูลพรม
การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21
ชนาพร แสนสมบัติ
cover_0601_jan60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑตโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปิติพงษ์ จันทร์์เพ็ญสุข
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจโทหญิงนภัสวรรณ พุทธา
การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
พันตำรวจโทสมญัติ คำปาละ
พุทธทายาทกับสังคมไทยสมบูรณ์
ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่
ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
ภิรนา พุทธรัตน์
การพนันกับกีฬามวยไทย
เจริญ นุชนิยม
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย จุดแข็งและจุดอ่อน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ไทลื้อ มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน
อนุกูล ศิริพันธุ์
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดน บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา ภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษา หลักสูตร กกต
พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
cover_0602_july60
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา

ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ และปรุตม์ บุญศรีตัน

การศึกษาความเชื่อเรื่องเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ: กรณีศึกษาประชากร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิญญูชน เฮ่าตระกูล

การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน

ไพรินทร์ ณ วันนา

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วสิษฐ์พล กูลพรม และ ราณี วงศ์คงเดช

พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ

ตำรวจพระ

พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา

แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทจักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย

อานุรักษ์ สาแก้ว

แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล

พุทธศิลป์กับการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น ด้านพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติ ของจังหวัดลำปาง

เกศรา สว่างวงศ์

คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง

กนกรัชต์ เก่าศิริ และคณะ

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ธนกร สิริสุคันธา

การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนอมศักดิ์ หลีทำ

การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สิทธิพร เกษจ้อย และพระวรชัด ทะสา

แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง

ภรณี ใจวงศ์ และธนกร สิริสุคันธา

การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ภาสิณี สกุลคู และพลสิทธิ์ สิทธิชมพู

มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร และอนุวัต กระสังข์

การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล

ข้อเสนอใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐ: บทวิพากษ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

จิรายุทธ์ สีม่วง
cover_0701_jan61
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561)

การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ณัฐชยา บำรุงเวช

การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

สมพร อินทรพาเพียร

รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย

ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่

พระครูสังฆ์รักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ และคณะ

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยา

พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร

เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สมปอง สุวรรณภูมา และ สำเริง ไกยวงค์

แนวทางการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุเทพ คำเมฆ

แนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก ตำบลนาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย

แนวทางพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จักรกฤณ วังทัน และ นทัต อัศราภรณ์

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์

มาตรการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตชุมชนประมงจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

จุตินันท์ ขวัญเนต และ อัศวิน แก้วพิทักษ์

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วรเทพ เวียงแก

ความคิดเห็นของนักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา และ พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน

การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พ.ต.ท.หญิงยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ

มงคล มานพกวี และ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี

การมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

พ.ต.ท. อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน

ศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องป่าหิมพานต์ที่มีอิทธิพลต่องานพุทธศิลป์ล้านนา

ธีระพงษ์ จาตุมา

พญานาคในเมืองเชียงตุง

ภัทรชัย อุทาพันธ์ และคณะ

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในยุค 4.0

ณรงค์ ปัดแก้ว

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง

สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล และคณะ

บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษาศีลธรรมในโรงเรียน

พระสิริพงศ์ ปภสฺสโร

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักร

พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม (เคนรำ)

ปัญหาการคบมิตรของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยพุทธบูรณาการเข้ากับ
หลักธรรมในคัมภีร์มังคลัตทีปนี

พระครูสุนทรเขมาภินันท์ และ พระใบฎีกาทวี อาจิณฺโณ (ทับทิมสุข)

การจัดกิจกรรมชุมชนบำบัดแก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติดโดยใช้หลักฆราวาสธรรม
เป็นกรอบการทำงาน

พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร และ ดิลก บุญอิ่ม

กลวิธีการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ

ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์

วัด: บทบาทการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชนท่ามกลางสังคมไทย

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฺฑฒโน และคณะ

การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา และ วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

การจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสำเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, จิรายุ ทรัพย์สิน และ วันชัย สุขตาม

การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

ยุวเรศ หลุดพา

วัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการไทย

อณิษฐา หาญภักดีนิยม และ จิตสุภา แกมทับทิม

รายจ่ายสาธารณะในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล

จิตสำนึกในหน้าที่ของความเป็นครู

ภควัต ศรียารัตน์, ธีระวัฒน์ แก้วลังกา, ณฤณีย์ ศรีสุข
cover_0702_july61
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนยานก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช (คงไพศาล), พระวิเทศพรหมคุณ และชวาล ศิริวัฒน์

การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ตอบสนองต่อชุมชนและสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา

พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ และคณะ

พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กยุคศตวรรษที่ 21

ราณี วงศ์คงเดช, อดิศร วงศ์คงเดช และวสิษฐ์พล กูลพรม

รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ธนกร สิริสุคันธา, รักษ์ศรี เกียรติบุตร และสุพัตรา วรรณสืบเชื้อ

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัวฝาย ตำบลสัก
กลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ทศพล พงษ์ต๊ะ และณัฐพงศ์ รักงาม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และผู้สูงอายุบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

การก้าวขึ้นสู่โครงสร้างอำนาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในกัมพูชา

จุตินันท์ ขวัญเนตร

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วินา สุทธิโพธิ์ และจักรกฤษณ์ โพดาพล

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วินิจ ผาเจริญ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

วิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ และคณะ

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน

สุจิน ศรีประภา

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13

พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม (ปิติ)

ความพึงพอใจของผู้บริการจากเทศบาลตำบลท่าประจะ
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธีรยุทธ ชะนิล และเกรียงไกร ข่ายม่าน

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน

อิทธินันท์ ซอหะซัน

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

สุครไทย กรมลี และจักรกฤษณ์ โพดาพล

การตีความภาพพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลำปาง

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป
และภัทรเดช ปัณชยาธนาดุล

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์

วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ

อัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย

อนุพงษ์ ดาวทอง

การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, จีระศักดิ์ ปันลำ และอาภากร ปัญโญ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาการฟื้นฟูประเพณีแห่ช้างเผือกในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน

พัลลภ หารุคำจา และคณะ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษา บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

พระวิชชญะ น้ำใจดี และเพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลำปาง

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ และวัลจิลีน จันทรวิโรจน์

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

สุทธิพร สายทอง

การรับรู้การดำเนินงาน ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจ
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

อรทัย พิไชยวงศ์, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

ฆราวาสธรรม 4: สูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ

ดิลก บุญอิ่ม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์)

การบริหารอารมณ์ของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา

รังสิยา นารินทร์ และพระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี

พระพุทธศาสนากับการเมืองในสังคมไทย

พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ และคณะ

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศไทย

สานนท์ ด่านภักดี และคณะ

จริยธรรมของผู้นำองค์กรต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สุวิมล มธุรส และกฤษดา เชียรวัฒนสุข

เกษตรวิถีกับการบริหารจัดการตามแนวคิด LEAN THINKING

รัตติยา พรมกัลป์

ป่าชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี

พระครูวิโชติสิกขกิจ และปริญญา นิกรกุล