วารสารในเครือข่าย

 1. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 2. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
 3. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
 4. วารสารธรรมทัศน์
 5. Journal of International Buddhist Studies
 6. วารสารสถาบันพิมลธรรม
 7. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
 8. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
 9. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
 10. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาเขตนครสวรรค์
 11. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
 12. วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์

ตรวจสอบสถานะบทความ

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2556)

ผู้เขียน สุทธิพร สายทอง
ชื่อเรื่อง ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร น้อยทองเล็ก
ชื่อเรื่อง บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2556)

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการความอิจฉา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐาน หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร น้อยทองเล็ก
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2557)

ผู้เขียน อิมธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ชื่อเรื่อง การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปลัดอุทัย รตนปัญโญ
ชื่อเรื่อง พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน บุษกร วัฒนบุตร
ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อัฐทภร พลปัทพี
ชื่อเรื่อง การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
ชื่อเรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยในปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2557)

ผู้เขียน ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยา: สุข สว่าง และสง่างาม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นิพนธ์ อินทรวิสิฎ
ชื่อเรื่อง ปรัชญาสำคัญไฉน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
ชื่อเรื่อง การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน โสภณ จาเลิศ
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในระบบราชการ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน Phramaha Anan Upasod
ชื่อเรื่อง Administration Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2558)

ผู้เขียน การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ฐาปกรณ์ เครือระยา
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง
ประเภท บทความจิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พลตรีภุชงค์ ฝูงชมเชย
ชื่อเรื่อง ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ความสุข หลังแห่งคุณค่า
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
ชื่อเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปางกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

 

ผู้เขียน จีรศักดิ์ ปันลำ
ชื่อเรื่อง
เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้
ประเภท
บทความวิชาการ
สถานะ
ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิดาภา สายทอง
ชื่อเรื่อง แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน บุษกร วัฒนบุตร
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2558)

ผู้เขียน ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
ชื่อเรื่อง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปรารถนา หาญเมธี
ชื่อเรื่อง สิ่งที่ต้องเข้าใจ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิดาภา ชะลอวงษ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน รตา อนุตตรังกูร
ชื่อเรื่อง ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ผู้เขียน การรับรู้ของประชาชนในจัหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
ชื่อเรื่อง ชนิกานต์ ผลเจริญ, มูนีเราะฮ์ ยีดำ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา: สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วรรณธิดา ยลวิลาศ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต(ฟางทสวัสดิ์)
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาขุนทอง อคฺควโร(สนนำพา)
ชื่อเรื่อง การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ชื่อเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน โสภณ จาเลิศ
ชื่อเรื่อง พระอริยบุคคล
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สวันต์ ปวนปันวงศ์
ชื่อเรื่อง การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ผู้เขียน เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ชื่อเรื่อง พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกษรศิริ อรุณชัยพร
ชื่อเรื่อง ทุนทางสังคม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข
ชื่อเรื่อง แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อัครเจตน์ ชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นิกร ยาอินตา
ชื่อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณัฐพงศ์ รักงาม
ชื่อเรื่อง แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร
ชื่อเรื่อง วสิษฐ์พล กูลพรม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนาพร แสนสมบัติ
ชื่อเรื่อง  การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ชื่อเรื่อง การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์
ชื่อเรื่อง ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
ประเภท 
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นภัสวรรณ พุทธา
ชื่อเรื่อง การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สมญัติ คำปาละ
ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน เจริญ นุชนิยม
ชื่อเรื่อง การพนันกับกีฬามวยไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
ชื่อเรื่อง พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย: จุดแข็งและจุดอ่อน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ภิรนา พุทธรัตน์
ชื่อเรื่อง สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน อนุกูล ศิริพันธุ์
ชื่อเรื่อง ไทลื้อ : มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียนชื่อเรื่องประเภทสถานะ
พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญแนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทยบทความวิจัยอยู่ระหว่างพิจารณา

ติดต่อ

สำนักงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ ๖๖๒ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐
โทร/โทรสาร : ๐-๕๔๒๐-๙๔๕๔, ๐๖-๒๑๗๔-๓๙๘๗
อีเมล : journal_mcu_lp@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.mculampang.com

วารสาร

คลิ๊ก .. ปกวารสารเพื่อดาวน์โหลดวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Click .. Cover photo to download MCULampang journal

ดาวน์โหลดบทความในวารสาร ย้อนหลัง

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕

 


cover_0201_jan56
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา
สุทธิพร สายทอง
ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า
ชนิกานต์ ผลเจริญ
สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย
พระครูสังวรสุตกิจ
บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ
ธนกร น้อยทองเล็ก
ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
cover_0202_july56

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
เกศรา สว่างวงศ์
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การบริหารจัดการความอิจฉา
พระครูสังวรสุตกิจ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ธนกร น้อยทองเล็ก
cover_0301_jan57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2557)

การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ
จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง
เกศรา สว่างวงศ์
แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุษกร วัฒนบุตร
การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี
อัฐทภร พลปัทพี
จริยธรรม ของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยปัจจุบัน
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
cover_0302_july57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557)

จิตวิทยา : สุข สงบ สว่าง และสง่างาม
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
ปรัชญานั้นสำคัญไฉน
นิพนธ์ อินทรวิสิฏ
การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
พระครูสังวรสุตกิจ
ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
พุทธธรรมในระบบราชการ
โสภณ จาเลิศ
Administrative Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics
PhramahaAnan Upasod
cover_0401_jan58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558

การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง
ฐาปกรณ์ เครือระยา
ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน
ภุชงค์ ฝูงชมเชย
ความสุข หลังแห่งคุณค่า
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
บทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปาง กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้
จีรศักดิ์ ปันลำ
แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21
ชนิดาภา สายทอง
พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์
บุษกร วัฒนบุตร
cover_0402_july58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558)

ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน
ชนิกานต์ ผลเจริญ
หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา
อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา
พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
สิ่งที่ต้องเข้าใจ
ปรารถนา หาญเมธี
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย
ชนิดาภา ชะลอวงษ์
บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
รตา อนุตตรังกูร
cover_0501_jan59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559)

การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน))
ชนิกานต์ ผลเจริญ และมูนีเราะฮ์ ยีดำ
เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา : สันนิบาติสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชลิดา แย้มศรีสุข
การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลี่ย ของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ
วรรณธิดา ยลวิลาศ
กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4
พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต (ฟางทสวัสดิ์)
การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
พระมหาขุนทอง อคฺควโร (สนนำพา)
การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย
พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
อริยบุคคล
โสภณ จาเลิศ
การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วสันต์ ปวนปันวงศ์
cover_0502_july59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559)

พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ทุนทางสังคม
เกษรศิริ อรุณชัยพร
แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น
ชลิดา แย้มศรีสุข
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด
อัครเจตน์ ชัยภูมิ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
นิกร ยาอินตา
แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ณัฐพงศ์ รักงาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร
วสิษฐ์พล กูลพรม
การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21
ชนาพร แสนสมบัติ
cover_0601_jan60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑตโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปิติพงษ์ จันทร์์เพ็ญสุข
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจโทหญิงนภัสวรรณ พุทธา
การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
พันตำรวจโทสมญัติ คำปาละ
พุทธทายาทกับสังคมไทยสมบูรณ์
ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่
ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
ภิรนา พุทธรัตน์
การพนันกับกีฬามวยไทย
เจริญ นุชนิยม
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย จุดแข็งและจุดอ่อน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ไทลื้อ มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน
อนุกูล ศิริพันธุ์
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดน บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา ภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษา หลักสูตร กกต
พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
cover_0602_july60
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา

ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ และปรุตม์ บุญศรีตัน

การศึกษาความเชื่อเรื่องเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ: กรณีศึกษาประชากร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิญญูชน เฮ่าตระกูล

การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน

ไพรินทร์ ณ วันนา

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วสิษฐ์พล กูลพรม และ ราณี วงศ์คงเดช

พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ

ตำรวจพระ

พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา

แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทจักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย

อานุรักษ์ สาแก้ว

แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล

พุทธศิลป์กับการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น ด้านพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติ ของจังหวัดลำปาง

เกศรา สว่างวงศ์

คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง

กนกรัชต์ เก่าศิริ และคณะ

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ธนกร สิริสุคันธา

การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนอมศักดิ์ หลีทำ

การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สิทธิพร เกษจ้อย และพระวรชัด ทะสา

แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง

ภรณี ใจวงศ์ และธนกร สิริสุคันธา

การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ภาสิณี สกุลคู และพลสิทธิ์ สิทธิชมพู

มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร และอนุวัต กระสังข์

การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล

ข้อเสนอใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐ: บทวิพากษ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

จิรายุทธ์ สีม่วง