วารสาร

คลิ๊ก .. ปกวารสารเพื่อดาวน์โหลดวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Click .. Cover photo to download MCULampang journal

ดาวน์โหลดบทความในวารสาร ย้อนหลัง

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕

 


cover_0201_jan56
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา
สุทธิพร สายทอง
ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า
ชนิกานต์ ผลเจริญ
สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย
พระครูสังวรสุตกิจ
บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ
ธนกร น้อยทองเล็ก
ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
cover_0202_july56

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
เกศรา สว่างวงศ์
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การบริหารจัดการความอิจฉา
พระครูสังวรสุตกิจ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ธนกร น้อยทองเล็ก
cover_0301_jan57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2557)

การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ
จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง
เกศรา สว่างวงศ์
แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุษกร วัฒนบุตร
การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี
อัฐทภร พลปัทพี
จริยธรรม ของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยปัจจุบัน
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
cover_0302_july57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557)

จิตวิทยา : สุข สงบ สว่าง และสง่างาม
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
ปรัชญานั้นสำคัญไฉน
นิพนธ์ อินทรวิสิฏ
การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
พระครูสังวรสุตกิจ
ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
พุทธธรรมในระบบราชการ
โสภณ จาเลิศ
Administrative Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics
PhramahaAnan Upasod
cover_0401_jan58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558

การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง
ฐาปกรณ์ เครือระยา
ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน
ภุชงค์ ฝูงชมเชย
ความสุข หลังแห่งคุณค่า
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
บทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปาง กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้
จีรศักดิ์ ปันลำ
แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21
ชนิดาภา สายทอง
พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์
บุษกร วัฒนบุตร
cover_0402_july58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558)

ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน
ชนิกานต์ ผลเจริญ
หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา
อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา
พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
สิ่งที่ต้องเข้าใจ
ปรารถนา หาญเมธี
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย
ชนิดาภา ชะลอวงษ์
บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
รตา อนุตตรังกูร
cover_0501_jan59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559)

การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน))
ชนิกานต์ ผลเจริญ และมูนีเราะฮ์ ยีดำ
เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา : สันนิบาติสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชลิดา แย้มศรีสุข
การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลี่ย ของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ
วรรณธิดา ยลวิลาศ
กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4
พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต (ฟางทสวัสดิ์)
การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
พระมหาขุนทอง อคฺควโร (สนนำพา)
การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย
พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
อริยบุคคล
โสภณ จาเลิศ
การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วสันต์ ปวนปันวงศ์
cover_0502_july59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559)

พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ทุนทางสังคม
เกษรศิริ อรุณชัยพร
แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น
ชลิดา แย้มศรีสุข
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด
อัครเจตน์ ชัยภูมิ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
นิกร ยาอินตา
แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ณัฐพงศ์ รักงาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร
วสิษฐ์พล กูลพรม
การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21
ชนาพร แสนสมบัติ
cover_0601_jan60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑตโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปิติพงษ์ จันทร์์เพ็ญสุข
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจโทหญิงนภัสวรรณ พุทธา
การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
พันตำรวจโทสมญัติ คำปาละ
พุทธทายาทกับสังคมไทยสมบูรณ์
ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่
ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
ภิรนา พุทธรัตน์
การพนันกับกีฬามวยไทย
เจริญ นุชนิยม
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย จุดแข็งและจุดอ่อน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ไทลื้อ มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน
อนุกูล ศิริพันธุ์
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดน บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา ภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษา หลักสูตร กกต
พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
cover_0602_july60
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา

ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ และปรุตม์ บุญศรีตัน

การศึกษาความเชื่อเรื่องเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ: กรณีศึกษาประชากร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิญญูชน เฮ่าตระกูล

การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน

ไพรินทร์ ณ วันนา

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วสิษฐ์พล กูลพรม และ ราณี วงศ์คงเดช

พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ

ตำรวจพระ

พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา

แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทจักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย

อานุรักษ์ สาแก้ว

แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล

พุทธศิลป์กับการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น ด้านพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติ ของจังหวัดลำปาง

เกศรา สว่างวงศ์

คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง

กนกรัชต์ เก่าศิริ และคณะ

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ธนกร สิริสุคันธา

การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนอมศักดิ์ หลีทำ

การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สิทธิพร เกษจ้อย และพระวรชัด ทะสา

แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง

ภรณี ใจวงศ์ และธนกร สิริสุคันธา

การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ภาสิณี สกุลคู และพลสิทธิ์ สิทธิชมพู

มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร และอนุวัต กระสังข์

การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล

ข้อเสนอใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐ: บทวิพากษ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

จิรายุทธ์ สีม่วง
cover_0701_jan61
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561)

การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ณัฐชยา บำรุงเวช

การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

สมพร อินทรพาเพียร

รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย

ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่

พระครูสังฆ์รักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ และคณะ

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยา

พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร

เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สมปอง สุวรรณภูมา และ สำเริง ไกยวงค์

แนวทางการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

สุเทพ คำเมฆ

แนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก ตำบลนาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย

แนวทางพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จักรกฤณ วังทัน และ นทัต อัศราภรณ์

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์

มาตรการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตชุมชนประมงจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

จุตินันท์ ขวัญเนต และ อัศวิน แก้วพิทักษ์

พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วรเทพ เวียงแก

ความคิดเห็นของนักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559

สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา และ พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน

การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พ.ต.ท.หญิงยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ

มงคล มานพกวี และ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี

การมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

พ.ต.ท. อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน

ศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องป่าหิมพานต์ที่มีอิทธิพลต่องานพุทธศิลป์ล้านนา

ธีระพงษ์ จาตุมา

พญานาคในเมืองเชียงตุง

ภัทรชัย อุทาพันธ์ และคณะ

หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในยุค 4.0

ณรงค์ ปัดแก้ว

การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง

สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล และคณะ

บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษาศีลธรรมในโรงเรียน

พระสิริพงศ์ ปภสฺสโร

การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักร

พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม (เคนรำ)

ปัญหาการคบมิตรของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยพุทธบูรณาการเข้ากับ
หลักธรรมในคัมภีร์มังคลัตทีปนี

พระครูสุนทรเขมาภินันท์ และ พระใบฎีกาทวี อาจิณฺโณ (ทับทิมสุข)

การจัดกิจกรรมชุมชนบำบัดแก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติดโดยใช้หลักฆราวาสธรรม
เป็นกรอบการทำงาน

พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร และ ดิลก บุญอิ่ม

กลวิธีการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ

ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์

วัด: บทบาทการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชนท่ามกลางสังคมไทย

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฺฑฒโน และคณะ

การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา และ วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

การจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสำเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, จิรายุ ทรัพย์สิน และ วันชัย สุขตาม

การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

ยุวเรศ หลุดพา

วัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการไทย

อณิษฐา หาญภักดีนิยม และ จิตสุภา แกมทับทิม

รายจ่ายสาธารณะในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์

พิจักษณ์ ภู่ตระกูล

จิตสำนึกในหน้าที่ของความเป็นครู

ภควัต ศรียารัตน์, ธีระวัฒน์ แก้วลังกา, ณฤณีย์ ศรีสุข
cover_0702_july61
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนยานก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช (คงไพศาล), พระวิเทศพรหมคุณ และชวาล ศิริวัฒน์

การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ตอบสนองต่อชุมชนและสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา

พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ และคณะ

พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กยุคศตวรรษที่ 21

ราณี วงศ์คงเดช, อดิศร วงศ์คงเดช และวสิษฐ์พล กูลพรม

รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ธนกร สิริสุคันธา, รักษ์ศรี เกียรติบุตร และสุพัตรา วรรณสืบเชื้อ

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัวฝาย ตำบลสัก
กลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ทศพล พงษ์ต๊ะ และณัฐพงศ์ รักงาม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และผู้สูงอายุบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ณัฐดนัย แก้วโพนงาม

การก้าวขึ้นสู่โครงสร้างอำนาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในกัมพูชา

จุตินันท์ ขวัญเนตร

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วินา สุทธิโพธิ์ และจักรกฤษณ์ โพดาพล

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วินิจ ผาเจริญ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

วิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ และคณะ

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน

สุจิน ศรีประภา

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13

พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม (ปิติ)

ความพึงพอใจของผู้บริการจากเทศบาลตำบลท่าประจะ
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธีรยุทธ ชะนิล และเกรียงไกร ข่ายม่าน

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน

อิทธินันท์ ซอหะซัน

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

สุครไทย กรมลี และจักรกฤษณ์ โพดาพล

การตีความภาพพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลำปาง

พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป
และภัทรเดช ปัณชยาธนาดุล

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์

วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ

อัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย

อนุพงษ์ ดาวทอง

การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, จีระศักดิ์ ปันลำ และอาภากร ปัญโญ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาการฟื้นฟูประเพณีแห่ช้างเผือกในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน

พัลลภ หารุคำจา และคณะ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษา บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

พระวิชชญะ น้ำใจดี และเพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลำปาง

ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ และวัลจิลีน จันทรวิโรจน์

การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

สุทธิพร สายทอง

การรับรู้การดำเนินงาน ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจ
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

อรทัย พิไชยวงศ์, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

ฆราวาสธรรม 4: สูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ

ดิลก บุญอิ่ม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์)

การบริหารอารมณ์ของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา

รังสิยา นารินทร์ และพระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี

พระพุทธศาสนากับการเมืองในสังคมไทย

พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ และคณะ

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศไทย

สานนท์ ด่านภักดี และคณะ

จริยธรรมของผู้นำองค์กรต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สุวิมล มธุรส และกฤษดา เชียรวัฒนสุข

เกษตรวิถีกับการบริหารจัดการตามแนวคิด LEAN THINKING

รัตติยา พรมกัลป์

ป่าชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี

พระครูวิโชติสิกขกิจ และปริญญา นิกรกุล