วารสาร

คลิ๊ก .. ปกวารสารเพื่อดาวน์โหลดวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
Click .. Cover photo to download MCULampang journal

ดาวน์โหลดบทความในวารสาร ย้อนหลัง

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕

 


cover_0201_jan56
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา
สุทธิพร สายทอง
ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า
ชนิกานต์ ผลเจริญ
สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย
พระครูสังวรสุตกิจ
บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ
ธนกร น้อยทองเล็ก
ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
cover_0202_july56

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
เกศรา สว่างวงศ์
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
การบริหารจัดการความอิจฉา
พระครูสังวรสุตกิจ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ธนกร น้อยทองเล็ก
cover_0301_jan57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2557)

การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ
จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง
เกศรา สว่างวงศ์
แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน
พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
บุษกร วัฒนบุตร
การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี
อัฐทภร พลปัทพี
จริยธรรม ของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยปัจจุบัน
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
cover_0302_july57

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557)

จิตวิทยา : สุข สงบ สว่าง และสง่างาม
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
ปรัชญานั้นสำคัญไฉน
นิพนธ์ อินทรวิสิฏ
การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
พระครูสังวรสุตกิจ
ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
พุทธธรรมในระบบราชการ
โสภณ จาเลิศ
Administrative Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics
PhramahaAnan Upasod
cover_0401_jan58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558

การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง
ฐาปกรณ์ เครือระยา
ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน
ภุชงค์ ฝูงชมเชย
ความสุข หลังแห่งคุณค่า
ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
บทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปาง กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้
จีรศักดิ์ ปันลำ
แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21
ชนิดาภา สายทอง
พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์
บุษกร วัฒนบุตร
cover_0402_july58

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558)

ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน
ชนิกานต์ ผลเจริญ
หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา
อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา
พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
สิ่งที่ต้องเข้าใจ
ปรารถนา หาญเมธี
กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย
ชนิดาภา ชะลอวงษ์
บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน
อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
รตา อนุตตรังกูร
cover_0501_jan59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559)

การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน))
ชนิกานต์ ผลเจริญ และมูนีเราะฮ์ ยีดำ
เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา : สันนิบาติสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชลิดา แย้มศรีสุข
การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลี่ย ของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ
วรรณธิดา ยลวิลาศ
กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4
พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต (ฟางทสวัสดิ์)
การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
พระมหาขุนทอง อคฺควโร (สนนำพา)
การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย
พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
อริยบุคคล
โสภณ จาเลิศ
การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
วสันต์ ปวนปันวงศ์
cover_0502_july59

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559)

พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ทุนทางสังคม
เกษรศิริ อรุณชัยพร
แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น
ชลิดา แย้มศรีสุข
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด
อัครเจตน์ ชัยภูมิ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
นิกร ยาอินตา
แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ณัฐพงศ์ รักงาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร
วสิษฐ์พล กูลพรม
การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21
ชนาพร แสนสมบัติ
cover_0601_jan60

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑตโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปิติพงษ์ จันทร์์เพ็ญสุข
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจโทหญิงนภัสวรรณ พุทธา
การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
พันตำรวจโทสมญัติ คำปาละ
พุทธทายาทกับสังคมไทยสมบูรณ์
ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่
ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
ภิรนา พุทธรัตน์
การพนันกับกีฬามวยไทย
เจริญ นุชนิยม
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย จุดแข็งและจุดอ่อน
ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ไทลื้อ มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน
อนุกูล ศิริพันธุ์
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดน บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา ภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษา หลักสูตร กกต
พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
cover_0602_july60
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560)

การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา

ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ และปรุตม์ บุญศรีตัน

การศึกษาความเชื่อเรื่องเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ: กรณีศึกษาประชากร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิญญูชน เฮ่าตระกูล

การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน

ไพรินทร์ ณ วันนา

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วสิษฐ์พล กูลพรม และ ราณี วงศ์คงเดช

พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา

พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ

ตำรวจพระ

พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา

แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทจักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย

อานุรักษ์ สาแก้ว

แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล

พุทธศิลป์กับการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น ด้านพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติ ของจังหวัดลำปาง

เกศรา สว่างวงศ์

คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง

กนกรัชต์ เก่าศิริ และคณะ

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ธนกร สิริสุคันธา

การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถนอมศักดิ์ หลีทำ

การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

สิทธิพร เกษจ้อย และพระวรชัด ทะสา

แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง

ภรณี ใจวงศ์ และธนกร สิริสุคันธา

การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ภาสิณี สกุลคู และพลสิทธิ์ สิทธิชมพู

มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์

การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร และอนุวัต กระสังข์

การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ

วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล

ข้อเสนอใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐ: บทวิพากษ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง

จิรายุทธ์ สีม่วง