ติดต่อ

สำนักงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ ๖๖๒ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐
โทร/โทรสาร : ๐-๕๔๒๐-๙๔๕๔, ๐๖-๒๑๗๔-๓๙๘๗
อีเมล : journal_mcu_lp@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.mculampang.com