ตรวจสอบสถานะบทความ

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2556)

ผู้เขียน สุทธิพร สายทอง
ชื่อเรื่อง ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร น้อยทองเล็ก
ชื่อเรื่อง บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2556)

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการความอิจฉา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐาน หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร น้อยทองเล็ก
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2557)

ผู้เขียน อิมธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ชื่อเรื่อง การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปลัดอุทัย รตนปัญโญ
ชื่อเรื่อง พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน บุษกร วัฒนบุตร
ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อัฐทภร พลปัทพี
ชื่อเรื่อง การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
ชื่อเรื่อง จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยในปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2557)

ผู้เขียน ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยา: สุข สว่าง และสง่างาม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นิพนธ์ อินทรวิสิฎ
ชื่อเรื่อง ปรัชญาสำคัญไฉน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วิภาวรรณ ปัญจรัตน์
ชื่อเรื่อง การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังวรสุตกิจ
ชื่อเรื่อง มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน โสภณ จาเลิศ
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในระบบราชการ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน Phramaha Anan Upasod
ชื่อเรื่อง Administration Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน 2558)

ผู้เขียน การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ฐาปกรณ์ เครือระยา
ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง
ประเภท บทความจิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พลตรีภุชงค์ ฝูงชมเชย
ชื่อเรื่อง ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ความสุข หลังแห่งคุณค่า
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
ชื่อเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปางกับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

 

ผู้เขียน จีรศักดิ์ ปันลำ
ชื่อเรื่อง
เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้
ประเภท
บทความวิชาการ
สถานะ
ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิดาภา สายทอง
ชื่อเรื่อง แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน บุษกร วัฒนบุตร
ชื่อเรื่อง พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม- ธันวาคม 2558)

ผู้เขียน ชนิกานต์ ผลเจริญ
ชื่อเรื่อง ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
ชื่อเรื่อง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปรารถนา หาญเมธี
ชื่อเรื่อง สิ่งที่ต้องเข้าใจ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนิดาภา ชะลอวงษ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ชื่อเรื่อง บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน รตา อนุตตรังกูร
ชื่อเรื่อง ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ผู้เขียน การรับรู้ของประชาชนในจัหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
ชื่อเรื่อง ชนิกานต์ ผลเจริญ, มูนีเราะฮ์ ยีดำ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา: สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วรรณธิดา ยลวิลาศ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต(ฟางทสวัสดิ์)
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาขุนทอง อคฺควโร(สนนำพา)
ชื่อเรื่อง การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ชื่อเรื่อง การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน โสภณ จาเลิศ
ชื่อเรื่อง พระอริยบุคคล
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สวันต์ ปวนปันวงศ์
ชื่อเรื่อง การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

ผู้เขียน เสน่ห์ ใจสิทธิ์
ชื่อเรื่อง พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกษรศิริ อรุณชัยพร
ชื่อเรื่อง ทุนทางสังคม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข
ชื่อเรื่อง แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อัครเจตน์ ชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นิกร ยาอินตา
ชื่อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ณัฐพงศ์ รักงาม
ชื่อเรื่อง แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร
ชื่อเรื่อง วสิษฐ์พล กูลพรม
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชนาพร แสนสมบัติ
ชื่อเรื่อง  การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฎิภาณเมธี
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ชื่อเรื่อง การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์
ชื่อเรื่อง ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
ประเภท 
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน นภัสวรรณ พุทธา
ชื่อเรื่อง การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สมญัติ คำปาละ
ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เจริญ นุชนิยม
ชื่อเรื่อง การพนันกับกีฬามวยไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
ชื่อเรื่อง พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย: จุดแข็งและจุดอ่อน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภิรนา พุทธรัตน์
ชื่อเรื่อง สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อนุกูล ศิริพันธุ์
ชื่อเรื่อง ไทลื้อ : มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิทพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิทพ์

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
ชื่อเรื่อง การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
ชื่อเรื่อง การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
ชื่อเรื่อง ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ปิติพงษ์ จันทร์เพ็ญสุข
ชื่อเรื่อง ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
ชื่อเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
ชื่อเรื่อง พุทธทายาทกับสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชาภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่โดยใช้กรณีศึกษาหลักสูตร กดต.
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ผู้เขียน ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ และ ปรุตม์ บุญศรีตัน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วิญญูชน เฮ่าตระกูล
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเชื่อเรื่องเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ: กรณีศึกษาประชากรตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีธรรมราช
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วสิษฐ์พล กูลพรม และ ราณี วงศ์คงเดช
ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน
ประเภท งานวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา
ชื่อเรื่อง ตำรวจพระ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทจักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล
ชื่อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน อานุรักษ์ สาแก้ว
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล
ชื่อเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรมภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน เกศรา สว่างวงศ์
ชื่อเรื่อง พุทธศิลป์กับการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น ด้านพระนักสวดเบิกและพระนักเทศน์มหาชาติของจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน กนกรัชต์ เก่าศิริ และคณะ
ชื่อเรื่อง คุณค่าทางสังคมผ่านจิตกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ธนกร สิริสุคันธา
ชื่อเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ถนอมศักดิ์ หลีทำ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน สิทธิพร เกษจ้อย และพระวรชัด ทะสา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภรณี ใจวงศ์ และ ธนกร สิริสุคันธา
ชื่อเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภาสิณี สกุลคู และพลสิทธิ์ สิทธิชมพู
ชื่อเรื่อง การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ชื่อเรื่อง มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน พระมหานิกร ฐานุตฺตโร และอนุวัต กระสังข์
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทีนบการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล
ชื่อเรื่อง กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

ผู้เขียน จิรายุทธ์ สีม่วง
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐ: บทวิพากษ์โครการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

ผู้เขียน พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร และ ดิลก บุญอิ่ม
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมชุมชนบำบัดแก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติดโดยใช้หลักฆราวาสธรรมเป็นกรอบการทำงาน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน รณงค์ ปัดแก้ว
ชื่อเรื่อง หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในยุค 4.0
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน อณิษฐา  หาญภักดีนิยม และ จิตสุภา  แกมทับทิม
ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ภควัต  ศรียารัตน์ และ ธีรวัฒน์ แก้วลังกา
ชื่อเรื่อง จิตสำนึกในหน้าที่ของความเป็นครู
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน และคณะ
ชื่อเรื่อง วัด: บทบาทการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชนท่ามกลางสังคมไทย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์
ชื่อเรื่อง กลวิธีการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ และคณะ
ชื่อเรื่อง การจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสำเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พันตำรวจโทหญิงยุพาวัลย์  อินต๊ะขัน
ชื่อเรื่อง การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ณัฐชยา บำรุงเวช
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน นทัต อัศราภรณ์ และ จักรกฤณ วังทัน
ชื่อเรื่อง แนวทางพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม  (เคนรำ)
ชื่อเรื่อง การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักร
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระครูสังฆ์รักษ์บุญเสริม  กิตฺติวณฺโณ, ดร.
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พิจักษณ์ ภู่ตระกูล
ชื่อเรื่อง รายจ่ายสาธารณะในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจาณรา

ผู้เขียน ธีระพงษ์  จาตุมา
ชื่อเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องป่าหิมพานต์ที่มีอิทธิพลต่องานพุทธศิลป์ล้านนา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจาณรา

ผู้เขียน ภัทรชัย อุทาพันธ์ และ ประชัน ชะชิกุล
ชื่อเรื่อง พญานาคในเมืองเชียงตุง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน วรเทพ เวียงแก
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สมพร  อินทรพาเพียร
ชื่อเรื่อง การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน มงคล  มานพกวี และ พระมหาฐิติพงษ์   วรทสฺสี
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระครูสุนทรเขมาภินันท์
ชื่อเรื่อง ปัญหาการคบมิตรของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยพุทธบูรณาการเข้ากับหลักธรรมในคัมภีร์มังคลัตทีปนี
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สิทธิพร เกษจ้อย
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระปลัดกันทวี  ฐานุตฺตโร
ชื่อเรื่อง ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยาที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล  และคณะ
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตร
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พระสิริพงศ์  ปภสฺสโร
ชื่อเรื่อง บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษาศีลธรรมในโรงเรียน
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ยุวเรศ  หลุดพา
ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
ประเภท บทความวิชาการ
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม
ชื่อเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สุเทพ คำเมฆ
ชื่อเรื่อง แนวทางการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน สมปอง สุวรรณภูมา
ชื่อเรื่อง ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน จุตินันท์ ขวัญเนต และ อัศวิน แก้วพิทักษ์
ชื่อเรื่อง มาตรการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตชุมชนประมงจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก : กรณีศึกษา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีและอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน พันตำรวจโทอาทิตย์   แก้วอุ่นเรือน
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียน วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย  ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประเภท บทความวิจัย
สถานะ พิจารณา

ผู้เขียนชื่อเรื่องประเภทสถานะ
พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญแนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทยบทความวิจัยอยู่ระหว่างพิจารณา