วารสารในเครือข่าย

 1. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 2. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
 3. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์
 4. วารสารธรรมทัศน์
 5. Journal of International Buddhist Studies
 6. วารสารสถาบันพิมลธรรม
 7. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
 8. วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
 9. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา
 10. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาเขตนครสวรรค์
 11. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์
 12. วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์