ระบบส่งบทความแบบออนไลน์
ชื่อ-สกุล
อีเมล
สังกัด
ที่อยู่
โทรศัพท์
หมายเหตุ
เอกสารบทความ
โปรดรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เป็น .zip เพียงแฟ้มเดียว
มีขนาดไม่เกิน 5 MB แล้วส่งเข้ามาในระบบ
ด้วยนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบ โปรดยืนยันตัวด้วยรหัสด้านล่างนี้


เมื่อท่านส่งบทความเข้ามาในระบบแล้ว โปรดรอการติดต่อกลับจากกองบรรณาธิการ


หากมีข้อซักถาม โปรดติดต่อ E-mail: Journal_mcu_lp@hotmail.com
หรือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ ๖๖๒ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐
โทร/โทรสาร : ๐-๕๔๒๐-๙๔๕๔, ๐๖-๒๑๗๔-๓๙๘๗
ตรวจสอบบทความที่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบ