:: หน้าหลัก :: ดาวน์โหลดปี 2555 :: ดาวน์โหลดปี 2556 :: ดาวน์โหลดปี 2557 :: ดาวน์โหลดปี 2558 :: ดาวน์โหลดปี 2559 :: ดาวน์โหลดปี 2560(1) :: ดาวน์โหลดปี 2560(2) :: ดาวน์โหลดปี 2561(1) :: ดาวน์โหลดปี 2561(2) :: วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ::
ดาวน์โหลดบทความ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
56_1_01ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา สุทธิพร สายทอง
56_1_02ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า ชนิกานต์ ผลเจริญ
56_1_03สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
56_1_04การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย พระครูสังวรสุตกิจ
56_1_05บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ ธนกร น้อยทองเล็ก
56_1_06ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
56_2_01ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา เกศรา สว่างวงศ์
56_2_02เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
56_2_03การบริหารจัดการความอิจฉา พระครูสังวรสุตกิจ
56_2_04ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
56_2_05การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4 อณิษฐา หาญภักดีนิยม
56_2_06บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
56_2_07พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนกร น้อยทองเล็ก
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2557)
57_1_01การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
57_1_02พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ
57_1_03จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง เกศรา สว่างวงศ์
57_1_04แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
57_1_05การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุษกร วัฒนบุตร
57_1_06การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี อัฐทภร พลปัทพี
57_1_07จริยธรรม ของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยปัจจุบัน ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557)
57_2_01จิตวิทยา : สุข สงบ สว่าง และสง่างาม ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
57_2_02ปรัชญานั้นสำคัญไฉน นิพนธ์ อินทรวิสิฏ
57_2_03การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการศึกษาวิภาวรรณ ปัญจรัตน์
57_2_04นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
57_2_05มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ พระครูสังวรสุตกิจ
57_2_06ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
57_2_07พุทธธรรมในระบบราชการ โสภณ จาเลิศ
57_2_08Administrative Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics PhramahaAnan Upasod
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558
58_1_01การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
58_1_02การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง ฐาปกรณ์ เครือระยา
58_1_03ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ภุชงค์ ฝูงชมเชย
58_1_04ความสุข หลังแห่งคุณค่า ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
58_1_05บทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปาง กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
58_1_06เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้ จีรศักดิ์ ปันลำ
58_1_07แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21 ชนิดาภา สายทอง
58_1_08พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์ บุษกร วัฒนบุตร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558)
58_2_01ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน ชนิกานต์ ผลเจริญ
58_2_02หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
58_2_03หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
58_2_04รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้ ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
58_2_05สิ่งที่ต้องเข้าใจ ปรารถนา หาญเมธี
58_2_06กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย ชนิดาภา ชะลอวงษ์
58_2_07บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
58_2_08ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
58_2_09ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ รตา อนุตตรังกูร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559)
59_1_01การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)) ชนิกานต์ ผลเจริญ และมูนีเราะฮ์ ยีดำ
59_1_02เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา : สันนิบาติสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ชลิดา แย้มศรีสุข
59_1_03การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลี่ยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ วรรณธิดา ยลวิลาศ
59_1_04กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต (ฟางทสวัสดิ์)
59_1_05การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี พระมหาขุนทอง อคฺควโร (สนนำพา)
59_1_06การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
59_1_07แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
59_1_08อริยบุคคล โสภณ จาเลิศ
59_1_09การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วสันต์ ปวนปันวงศ์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559)
59_2_01พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ เสน่ห์ ใจสิทธิ์
59_2_02ทุนทางสังคม เกษรศิริ อรุณชัยพร
59_2_03แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น ชลิดา แย้มศรีสุข
59_2_04แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด อัครเจตน์ ชัยภูมิ
59_2_05แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย นิกร ยาอินตา
59_2_06แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ณัฐพงศ์ รักงาม
59_2_07คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
59_2_08การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร วสิษฐ์พล กูลพรม
59_2_09การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 ชนาพร แสนสมบัติ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560)
60_1_01 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
60_1_02 การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑตโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
60_1_03 การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
60_1_04 ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
60_1_05 ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ปิติพงษ์ จันทร์์เพ็ญสุข
60_1_06 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
60_1_07 การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจโทหญิงนภัสวรรณ พุทธา
60_1_08 การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พันตำรวจโทสมญัติ คำปาละ
60_1_09 พุทธทายาทกับสังคมไทยสมบูรณ์ ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
60_1_10 พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่ ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
60_1_11 สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย ภิรนา พุทธรัตน์
60_1_12 การพนันกับกีฬามวยไทย เจริญ นุชนิยม
60_1_13 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย จุดแข็งและจุดอ่อน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
60_1_14 ไทลื้อ มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน อนุกูล ศิริพันธุ์
60_1_15 ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดน บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
60_1_16 ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา ภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษา หลักสูตร กกต พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560)
60_2_01 การศึกษาวิเคราะห์เรื่องความโลภในพระพุทธศาสนา ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ และปรุตม์ บุญศรีตัน
60_2_02 การศึกษาความเชื่อเรื่องเปรตในประเพณีสารทเดือนสิบ: กรณีศึกษาประชากร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิญญูชน เฮ่าตระกูล
60_2_03 การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติอารยธรรมวิถีของสี่ครูบาในจังหวัดลำพูน ไพรินทร์ ณ วันนา
60_2_04 การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วสิษฐ์พล กูลพรม และ ราณี วงศ์คงเดช
60_2_05 พฤติกรรมจิตสาธารณะเด็กไทยยุค Generation Z: การสร้างจิตสาธารณะตามแนวพระพุทธศาสนา พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
60_2_06 ตำรวจพระ พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา
60_2_07 แนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พันตำรวจโทจักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล
60_2_08 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย อานุรักษ์ สาแก้ว
60_2_09 แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พันตำรวจโทหญิงภาวนา มาลากุล
60_2_10 พุทธศิลป์กับการจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่น ด้านพระนักสวดเบิก และพระนักเทศน์มหาชาติ ของจังหวัดลำปาง เกศรา สว่างวงศ์
60_2_11 คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลำปาง กนกรัชต์ เก่าศิริ และคณะ
60_2_12 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ธนกร สิริสุคันธา
60_2_13 การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนอมศักดิ์ หลีทำ
60_2_14 การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
60_2_15 ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: ศึกษากรณี บ้านโนนสะอาด ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สิทธิพร เกษจ้อย และพระวรชัด ทะสา
60_2_16 แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างธนาคารออมสินในจังหวัดลำปาง ภรณี ใจวงศ์ และธนกร สิริสุคันธา
60_2_17 การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ภาสิณี สกุลคู และพลสิทธิ์ สิทธิชมพู
60_2_18 มาตรการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
60_2_19 การเปรียบเทียบการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ในเชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย พระมหานิกร ฐานุตฺตโร และอนุวัต กระสังข์
60_2_20 การพัฒนาองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
60_2_21 กลวิธีนำหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน ภัทรเดช ปัณชญาธนาดุล
60_2_22 ข้อเสนอใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในมุมมองของรัฐ: บทวิพากษ์โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง จิรายุทธ์ สีม่วง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2561 – มิถุนายน 2561)
61_1_01 การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณัฐชยา บำรุงเวช
61_1_02 การปรับใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สมพร อินทรพาเพียร
61_1_03 รูปแบบการแก้ไขวิกฤติศรัทธาในพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ภารดี พูลประภา เอี่ยมเจริญ
61_1_04 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ พระครูสังฆ์รักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ และคณะ
61_1_05 ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดพะเยา พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร
61_1_06 เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะความขัดแย้งในจังหวัดชัยภูมิ ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
61_1_07 ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการ วิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สมปอง สุวรรณภูมา และ สำเริง ไกยวงค์
61_1_08 แนวทางการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สุเทพ คำเมฆ
61_1_09 แนวทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนแกะสลักไม้บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย
61_1_10 แนวทางพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จักรกฤณ วังทัน และ นทัต อัศราภรณ์
61_1_11 การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนก บ้านหนองทราย ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์
61_1_12 มาตรการเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตชุมชนประมงจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษา อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จุตินันท์ ขวัญเนต และ อัศวิน แก้วพิทักษ์
61_1_13 พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วรเทพ เวียงแก
61_1_14 ความคิดเห็นของนักศึกษาคฤหัสถ์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมรับน้อง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2559 สิทธิพร เกษจ้อย, พระวรชัด ทะสา และ พระมหาสัจจารักษ์ ไร่สงวน
61_1_15 การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พ.ต.ท.หญิงยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน
61_1_16 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ มงคล มานพกวี และ พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
61_1_17 การมีส่วนร่วมของข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ต.ท. อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน
61_1_18 ศึกษาวิเคราะห์คติความเชื่อเรื่องป่าหิมพานต์ที่มีอิทธิพลต่องานพุทธศิลป์ล้านนา ธีระพงษ์ จาตุมา
61_1_19 พญานาคในเมืองเชียงตุง ภัทรชัย อุทาพันธ์ และคณะ
61_1_20 หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในยุค 4.0 ณรงค์ ปัดแก้ว
61_1_21 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและการพัฒนาตนเองตามหลักมงคลสูตรที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล และคณะ
61_1_22 บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับการศึกษาศีลธรรมในโรงเรียน พระสิริพงศ์ ปภสฺสโร
61_1_23 การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจักรกับอาณาจักร พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม (เคนรำ)
61_1_24 ปัญหาการคบมิตรของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยพุทธบูรณาการเข้ากับ หลักธรรมในคัมภีร์มังคลัตทีปนี พระครูสุนทรเขมาภินันท์ และ พระใบฎีกาทวี อาจิณฺโณ (ทับทิมสุข)
61_1_25 การจัดกิจกรรมชุมชนบำบัดแก่ผู้ต้องขังติดยาเสพติดโดยใช้หลักฆราวาสธรรม เป็นกรอบการทำงาน พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร และ ดิลก บุญอิ่ม
61_1_26 กลวิธีการแปลหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ ชลีกาญจน์ จันทจำรัสรัตน์
61_1_27 วัด: บทบาทการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชนท่ามกลางสังคมไทย พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฺฑฒโน และคณะ
61_1_28 การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา และ วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
61_1_29 การจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสำเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0 สุรศักดิ์ ชะมารัมย์, จิรายุ ทรัพย์สิน และ วันชัย สุขตาม
61_1_30 การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ ยุวเรศ หลุดพา
61_1_31 วัฒนธรรมองค์กรของระบบราชการไทย อณิษฐา หาญภักดีนิยม และ จิตสุภา แกมทับทิม
61_1_32 รายจ่ายสาธารณะในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ พิจักษณ์ ภู่ตระกูล
61_1_33 จิตสำนึกในหน้าที่ของความเป็นครู ภควัต ศรียารัตน์, ธีระวัฒน์ แก้วลังกา, ณฤณีย์ ศรีสุข
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561)
61_2_01 การพัฒนากิจกรรมการเรียนโดยประยุกต์หลัก สุ จิ ปุ ลิ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนยานก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช (คงไพศาล), พระวิเทศพรหมคุณ และชวาล ศิริวัฒน์
61_2_02 การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่ตอบสนองต่อชุมชนและสืบทอดบุคลากรทางพุทธศาสนา พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ และคณะ
61_2_03 พฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กยุคศตวรรษที่ 21 ราณี วงศ์คงเดช, อดิศร วงศ์คงเดช และวสิษฐ์พล กูลพรม
61_2_04 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พระมหาไกรสร โชติปญฺโญ
61_2_05 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ธนกร สิริสุคันธา, รักษ์ศรี เกียรติบุตร และสุพัตรา วรรณสืบเชื้อ
61_2_06 โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัวฝาย ตำบลสัก กลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทศพล พงษ์ต๊ะ และณัฐพงศ์ รักงาม
61_2_07 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และผู้สูงอายุบ้านนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
61_2_08 การก้าวขึ้นสู่โครงสร้างอำนาจระดับชาติของคนไทยเกาะกงในกัมพูชา จุตินันท์ ขวัญเนตร
61_2_09 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วินา สุทธิโพธิ์ และจักรกฤษณ์ โพดาพล
61_2_10 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ วินิจ ผาเจริญ
61_2_11 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 วิเชียร เฮงอุดมทรัพย์ และคณะ
61_2_12 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง
61_2_13 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน สุจิน ศรีประภา
61_2_14 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม (ปิติ)
61_2_15 ความพึงพอใจของผู้บริการจากเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ธีรยุทธ ชะนิล และเกรียงไกร ข่ายม่าน
61_2_16 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน อิทธินันท์ ซอหะซัน
61_2_17 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สุครไทย กรมลี และจักรกฤษณ์ โพดาพล
61_2_18 การตีความภาพพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลำปาง พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป และภัทรเดช ปัณชยาธนาดุล
61_2_19 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์ วีระพงศ์ เกียรติไพรยศ และคณะ
61_2_20 อัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย อนุพงษ์ ดาวทอง
61_2_21 การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของวัดและชุมชนในล้านนา สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์, จีระศักดิ์ ปันลำ และอาภากร ปัญโญ
61_2_22 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงพุทธบูรณาการ: กรณีศึกษาการฟื้นฟูประเพณีแห่ช้างเผือกในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน พัลลภ หารุคำจา และคณะ
61_2_23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษา บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พระวิชชญะ น้ำใจดี และเพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ
61_2_24 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวของสารถีรถม้าในจังหวัดลำปาง ปรียารัตน์ ศรีชัยวงค์ และวัลจิลีน จันทรวิโรจน์
61_2_25 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษาของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สุทธิพร สายทอง
61_2_26 การรับรู้การดำเนินงาน ภาพลักษณ์ และการสื่อสารการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อรทัย พิไชยวงศ์, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
61_2_27 ฆราวาสธรรม 4: สูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ ดิลก บุญอิ่ม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์)
61_2_28 การบริหารอารมณ์ของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา รังสิยา นารินทร์ และพระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี
61_2_29 พระพุทธศาสนากับการเมืองในสังคมไทย พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ และคณะ
61_2_30 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศไทย สานนท์ ด่านภักดี และคณะ
61_2_31 จริยธรรมของผู้นำองค์กรต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สุวิมล มธุรส และกฤษดา เชียรวัฒนสุข
61_2_32 เกษตรวิถีกับการบริหารจัดการตามแนวคิด LEAN THINKING รัตติยา พรมกัลป์
61_2_33 ป่าชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี พระครูวิโชติสิกขกิจ และปริญญา นิกรกุล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ ๖๖๒ ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา
อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐
โทร/โทรสาร : ๐-๕๔๒๐-๙๔๕๔, ๐๖-๒๑๗๔-๓๙๘๗