:: หน้าหลัก :: ดาวน์โหลดปี 2555 :: ดาวน์โหลดปี 2556 :: ดาวน์โหลดปี 2557 :: ดาวน์โหลดปี 2558 :: ดาวน์โหลดปี 2559 :: ดาวน์โหลดปี 2560 :: วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ::
ดาวน์โหลดบทความ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
56_1_01ความเป็นมนุษย์ด้วยหลักไตรสิกขา สุทธิพร สายทอง
56_1_02ทำความรู้จักประเทศจีนผ่านพระพุทธศาสนาและการทูตแบบแพนด้า ชนิกานต์ ผลเจริญ
56_1_03สตรีนิยมในมิติเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
56_1_04การเปลี่ยนของค่านิยมต่อสังคมไทย พระครูสังวรสุตกิจ
56_1_05บทบาทภาวะผู้นำเชิงพุทธ ธนกร น้อยทองเล็ก
56_1_06ภาวะความเป็นผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
56_2_01ความสุขผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนา เกศรา สว่างวงศ์
56_2_02เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับการพัฒนาความสุข ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
56_2_03การบริหารจัดการความอิจฉา พระครูสังวรสุตกิจ
56_2_04ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
56_2_05การพัฒนาชุมชนด้วยหลักพรหมวิหาร 4 อณิษฐา หาญภักดีนิยม
56_2_06บทบาทของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
56_2_07พุทธธรรมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธนกร น้อยทองเล็ก
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557 – มิถุนายน 2557)
57_1_01การตัดสินใจเลือกองค์ประกอบในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
57_1_02พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระครูปลัดอุทัย รตนปญโญ
57_1_03จากห้องเรียนสู่งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม: การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวง เกศรา สว่างวงศ์
57_1_04แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน พระครูสุตชยาภรณ์, พระมหากีรติ วรกิตฺติ
57_1_05การจัดการความรู้เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุษกร วัฒนบุตร
57_1_06การสร้างองค์กรธุรกิจสมรรถนะสูงตามแนวพุทธวิธี อัฐทภร พลปัทพี
57_1_07จริยธรรม ของนักการเมืองในระบบการเมืองไทยปัจจุบัน ณัฐดนัย แก้วโพนงาม
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557)
57_2_01จิตวิทยา : สุข สงบ สว่าง และสง่างาม ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์, จีรศักดิ์ ปันลำ
57_2_02ปรัชญานั้นสำคัญไฉน นิพนธ์ อินทรวิสิฏ
57_2_03การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการศึกษาวิภาวรรณ ปัญจรัตน์
57_2_04นิสิตมหาจุฬาฯ กับการประกันคุณภาพการศึกษา พระมหาภาณุวัฒน์ แสนคำ
57_2_05มนุษยสัมพันธ์เชิงพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การ พระครูสังวรสุตกิจ
57_2_06ผู้นำชุมชนกับการส่งเสริมการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
57_2_07พุทธธรรมในระบบราชการ โสภณ จาเลิศ
57_2_08Administrative Structure of Sangha Organization under the Monarchy and politics PhramahaAnan Upasod
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558 – มิถุนายน 2558
58_1_01การศึกษาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
58_1_02การศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฎในนครลำปาง ฐาปกรณ์ เครือระยา
58_1_03ศาสนาที่มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์ในโลกปัจจุบัน ภุชงค์ ฝูงชมเชย
58_1_04ความสุข หลังแห่งคุณค่า ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
58_1_05บทบาทของพระสงฆ์ในเมืองต้องห้ามพลาด…ลำปาง กับการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ศรีศุกร์ นิลกรรณ์
58_1_06เข็มทิศความสุขของการเรียนรู้ จีรศักดิ์ ปันลำ
58_1_07แนวโน้มการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านในศตวรรษที่ 21 ชนิดาภา สายทอง
58_1_08พุทธธรรมในการพัฒนาทุนมนุษย์ บุษกร วัฒนบุตร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558)
58_2_01ตามรอยพระพุทธศาสนาในเมียนม่าร์ จากอาณาจักรพุกามถึงปัจจุบัน ชนิกานต์ ผลเจริญ
58_2_02หลัก 3 ไตร เพื่อการพัฒนา อนุกูล ศิริพันธุ์, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน
58_2_03หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมค่าวฮ่ำล้านนา พระครูปลัดอุทัย รตฺนปญฺโญ
58_2_04รูปแบบการจัดการองค์กรโดยใช้สารสนเทศผ่านการจัดการความรู้ ปฏิญญา ธรรมเมือง, บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
58_2_05สิ่งที่ต้องเข้าใจ ปรารถนา หาญเมธี
58_2_06กระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานครูฟิลิปปินส์ในประเทศไทย ชนิดาภา ชะลอวงษ์
58_2_07บทบาทภาครัฐต่อปัญหาการเปิดบ่อนคาสิโน อณิษฐา หาญภักดีนิยม
58_2_08ภาวะผู้นำกับการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์ พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
58_2_09ยุทธวิธีตามช่องทางระบบการเมืองปกติของขบวนการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ รตา อนุตตรังกูร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559 – มิถุนายน 2559)
59_1_01การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)) ชนิกานต์ ผลเจริญ และมูนีเราะฮ์ ยีดำ
59_1_02เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการพัฒนา สหกรณ์กรณีศึกษา : สันนิบาติสหกรณ์ แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ชลิดา แย้มศรีสุข
59_1_03การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื่องการหาผลเฉลี่ยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธีการสอนแบบปกติ วรรณธิดา ยลวิลาศ
59_1_04กลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนตามหลักพรหมวิหาร 4 พระมหาขวัญยืน สุทนฺโต (ฟางทสวัสดิ์)
59_1_05การบูรณาการหลักธรรมของผู้บริหารที่จะทำให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี พระมหาขุนทอง อคฺควโร (สนนำพา)
59_1_06การสร้างภาวะผู้นำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
59_1_07แนวทางการพัฒนาดุลยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมสู่สังคมไทย พระมหาประยูร ติกฺขปญฺโญ
59_1_08อริยบุคคล โสภณ จาเลิศ
59_1_09การแปลงเพศในบริบทของความหลากหลายทางเพศกับมุมมองที่เห็นต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วสันต์ ปวนปันวงศ์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559)
59_2_01พุทธการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ เสน่ห์ ใจสิทธิ์
59_2_02ทุนทางสังคม เกษรศิริ อรุณชัยพร
59_2_03แนวคิดลัทธิบริโภคนิยมในท้องถิ่น และการล่มสลายของท้องถิ่น ชลิดา แย้มศรีสุข
59_2_04แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน: เหลียวหลังแลหน้า นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ทางรอด อัครเจตน์ ชัยภูมิ
59_2_05แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรไทย นิกร ยาอินตา
59_2_06แนวคิดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ ณัฐพงศ์ รักงาม
59_2_07คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทย พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร
59_2_08การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร วสิษฐ์พล กูลพรม
59_2_09การสอนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 ชนาพร แสนสมบัติ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560 – มิถุนายน 2560)
60_1_01 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนำธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุทธ พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี และคณะ
60_1_02 การศึกษาคุณค่าของศิลปะปูนปั้นภายในวัดตามการรับรู้ของคนในจังหวัดลำปาง พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑตโน และ พระพิษณุพล รูปทอง
60_1_03 การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
60_1_04 ธุรกิจใต้ดินในเศรษฐกิจดิจิตอล พัชรวัฒน์ ภาคินสิทธินันท์ และ ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
60_1_05 ความต้องการข้อมูลข่าวสาร การเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ปิติพงษ์ จันทร์์เพ็ญสุข
60_1_06 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
60_1_07 การบริหารงานวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจโทหญิงนภัสวรรณ พุทธา
60_1_08 การประเมินหลักสูตร กดต. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 พันตำรวจโทสมญัติ คำปาละ
60_1_09 พุทธทายาทกับสังคมไทยสมบูรณ์ ชลิดา แย้มศรีสุข และ กนกรัชต์ เก่าศิริ
60_1_10 พุทธภิวัฒน์เพื่อการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์สมัยใหม่ ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
60_1_11 สิทธิของวัดในทรัพย์มรดกของพระภิกษุตามกฎหมาย ภิรนา พุทธรัตน์
60_1_12 การพนันกับกีฬามวยไทย เจริญ นุชนิยม
60_1_13 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในประเทศไทย จุดแข็งและจุดอ่อน ธีระวัฒน์ แก้วลังกา
60_1_14 ไทลื้อ มุมมองวัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนของชาวผู้ไทในอีสาน อนุกูล ศิริพันธุ์
60_1_15 ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุน มองผ่านจุดผ่อนปรนชายแดน บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
60_1_16 ผลการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา ภาวะผู้นำและการบริหารงานยุคใหม่ โดยใช้กรณีศึกษา หลักสูตร กกต พันตำรวจโทสุทธิกิจ พูลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ที่อยู่ เลขที่ ๑ ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๔-๒๑๙๒๘๗